Regulamin

Właścicielem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.bawigo.pl jest firma Justyna Margul,  zwany dalej Sklep,

Nazwa i siedziba firmy:
Justyna Margul
ul. Piaskowa 15, 05-270 Marki

NIP: 713-119-68-75 Regon: 140847110
zwaną dalej Sklepem.

A.  Definicje:
Użyte pojęcia w regulaminie oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny [zwany dalej: K.C.]– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku [Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.];
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bawigo;
 • Sklep internetowy [zwany dalej: Sklep] – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bawigo.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu K.C., zawarta pomiędzy Justyna Margula Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie K.C. [Dz. U. Nr. 141, poz. 1176 ze zm.]
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm];
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

B.  Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bawigo.pl.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  b)    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu
  c)    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu.
 • Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.bawigo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Sprzedaż za granicę w obszarze UE po wcześniejszym uzgodnieniu z kupującym.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Justyna Margul zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • Justyna Margul może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a)    podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b)    dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
  c)    dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Justyna Margul za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu bądź Pracowników;
  d)    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Justyna Margul

C.  Składanie i realizacja zamówień

 • Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie artykuły wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu internetowym.
 • Jeśli przedmiotem zamówienia są towary na zamówienie, zamówienie jest realizowane po wpłacie na konto Sklepu zaliczki w wysokości 50 % zamówionego towaru oraz zapłata pozostałej części na dzień przed dostawą.
 • Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie, które założyły konto Klienta Sklepu jak również Klienci, którzy nie dokonali rejestracji. Osoba posiadająca takie konto jak również osoby nieposiadające takiego konta zwane są dalej Klientem.
 • Zakładając konto Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania tego konta, w których umożliwia ono składanie zamówień, na adres e-mail podany podczas rejestracji. Informacje takie nie są informacjami handlowymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez strony internetowe sklepu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie:
  • dla zamówień płatnych na rachunek bankowy - w momencie przekazania środków do dyspozycji Sklepu.
  • dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze - w momencie otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia przez sklep
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).
 • Po zrealizowaniu zamówienia, w momencie przekazania towaru dla przewoźnika, Klient otrzymuje informację o wysłaniu towaru.
 • Do każdego zamówienia na życzenie klienta wystawiany jest dowód zakupu lub faktura.
 • Klient może wycofać zamówienie telefonicznie dzwoniąc na numer 606-366-490 lub wysyłając taką informację na adres e-mail zamowienia@bawigo.pl przed wysłaniem towaru. W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z zakupu towaru po jego wysłaniu, stosowane są przepisy z rozdziału dotyczącego zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

D.  Ceny towarów.

 • Wszystkie ceny towarów są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 • Ceny podawane są w złotych polskich.
 • Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Justyna Margul, zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej lub wyprzedaży.

E.  Czas sposób i koszt realizacji zamówienia

 • Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wpłaty.
 • Jeśli przedmiotem dostawy są towary na zamówienie, wówczas termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 • Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 • Dostawa zamówionych towarów odbywa się:
  • przesyłką kurierską
  • drogą pocztową:
   • paczka ekonomiczna
   • Paczka priorytetowa
  • Przesyłki krajowe o wartości powyżej 600 zł i wadze do 30 kg dostarczane są bezpłatnie.
  • Dostawy przedmiotów o dużych gabarytach (powyżej maksymalnej wagi lub objętości paczki) wyceniane są indywidualnie. Prosimy o kontakt celem ustalenia indywidualnego kosztu wysyłki.
  • Nie prowadzimy wysyłki  „ZA POBRANIEM”
  • Paczki zagraniczne  wyceniane są indywidualnie. Prosimy przed dokonaniem zakupu o kontakt w celu ustalenia kosztów przesyłki.

Koszty dostawy związane z dostarczeniem zamówienia Klienta są podane na stronie internetowej Sklepu i odnoszą się do jednej przesyłki o wadze do 30 kg i objętości 0,2m³.

Koszty mogą ulec zmianie przy wysyłce paczek o większych gabarytach, których objętości przekracza 0,2m³ i waga 30 kg. Koszty takiej dostawy i zostaną podane klientowi przed realizacją zamówienia.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, lub błędem wynikającym z pracy Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

F.  Formy płatności:

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

 • Przelewem na konto Sprzedawcy:
  Justyna Margul, ul. Piaskowa 15, 05-270 Marki
  Bank: ING Bank Śląski S.A.
  Numer rachunku: 65 1050 1025 1000 0091 0836 9050
  SWIFT: INGBPLPW
 • Płatność w systemie PAYPAL
  Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

G.  Zwrot towaru:

 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki według zasad określonych w tej ustawie.

Prawo do zwrotu nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

 • Wymienionych poniżej:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.
 • Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych paczek, które są wysyłane do niego za pobraniem. Dotyczy to zarówno procedury zwrotu towarów jak i reklamacji.
 • Sklep nie zwraca kosztów dostawy poniesionych przez Klienta przy zamawianiu towarów.
 • Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie zwracanego towaru w stanie nieuszkodzonym i bez utraty jego wartości handlowej. Wysyłka towaru dokonywana jest na ryzyko i koszt Klienta.
 • Dokonując zwrotu towaru Klient ma obowiązek dołączyć do przesyłki oryginalny dowód zakupu oraz wypełniony formularz zwrotu towaru - pobierz.
 • Po otrzymaniu zwrotu Sklep sprawdzi, czy został on dostarczony w stanie niezmienionym [art. 7 ust. 3 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny] i dokona zwrotu należności za towar w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania towaru, na konto bankowe Klienta wskazane w formularzu zwrotu.
 • Sklep dokonuje zwrotu kwoty równej cenie towaru, nie zwraca kosztów dostawy poniesionych przez Klienta przy zamawianiu towaru.
 • W przypadku gdy zwrócony towar jest uszkodzony, niekompletny lub nosi ślady normalnego użytkowania Sklep zwróci przesyłkę do Klienta na jego koszt.
 • Prawo do zwrotu towaru, o którym mowa wyżej dotyczy tylko zakupu towarów przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej . Nie ma ono zastosowania w przypadku zakupu towaru przez firmę lub inną instytucję.

Zwroty prosimy kierować na adres:

Justyna Margul
ul. Piaskowa 15, 05-270 Marki

H.  Reklamacje

 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy - bez wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 • Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 • W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma prawo sprawdzić czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwarcia.
 • W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, prosimy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić „protokół szkody”. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, można w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do Sprzedawcy wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie
 • Jeżeli kurier wyrazi zgodę można otworzyć paczkę i sprawdzić czy również zawartość paczki została uszkodzona i na tej podstawie podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu przesyłki.
 • Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedawcy.
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 • W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w Sklepie należy wypełnić formularz reklamacyjny - pobierz.
 • Wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać na piśmie listem poleconym na adres Sklepu:
  Justyna Margul
  ul. Piaskowa 15, 05-270 Marki

  lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres reklamacje@bawigo.pl
 • Sklep po otrzymaniu reklamacji przekaże Klientowi informacje o jej przebiegu oraz poinformuje czy konieczne jest odesłanie reklamowanego towaru.
 • Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni roboczych, od chwili jej otrzymania. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczny będzie zwrot towaru, jej rozpatrzenie będzie w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. W przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji było niemożliwe w tym okresie to Klient, zostanie poinformowany, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Sklep przekaże informacje o przebiegu reklamacji na adres e-mailowy podany w piśmie reklamacyjnym.
 • Jeśli reklamacja zostanie uznana, towar będący przedmiotem reklamacji zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem e-mailowo czy zakupiony towar ma zostać odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.

I.  Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) Kupujący zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
  https://uokik.gov.pl
 • Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - pobierz). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Po przesłaniu oświadczenia Kupujący jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na własny koszt produkt na adres.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 • Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwracanego produktu, zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący
 • Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach wymienionych poniżej:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przygotowana/sprowadzona na zamówienie);
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup i otwarcie opakowania chusteczek, pieluch itp.);
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD);
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek).
 • Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

J.  Polityka prywatności

 • Dane osobowe Klientów zgromadzone w związku z korzystaniem ze Sklepu [podane przez Klientów oraz dane zgromadzone automatycznie] będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.], oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.].
 • Dane osobowe Klientów Sklepu będą przetwarzane przez Justyna Margul [będącego administratorem danych osobowych] w celu realizacji zamówienia oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Justyna Margul. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia może uniemożliwić jego realizację. Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych i ich poprawiania w panelu „Twoje Konto” na stronach Sklepu.
 • Zakładając konto na stronie Sklepu lub dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep w celach związanych z realizacją sprzedaży towarów, podanych przez siebie danych osobowych. Jednocześnie Sklep zapewnia, iż dane te nie będą udostępniane osobom trzecim w jakimkolwiek celu.
 • Klient zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanego konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety korzystania z Internetu.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

K.  Inne postanowienia

 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zakupu lub faktury.
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Regulamin obowiązuje od 21.03.2017.

Kategorie